ANU《FLY(加强版)》[FLAC/MP3-320K]

འཕུར Phur

འཕུར་འདོད་དུས། Phur Döedhue

当你想展翅翱翔之时

འཕུར Phur

ལས་དབང་གི་གོ་ཆ་ནས་གྲོལ་ཏེ། Lëwang-gi Gocha-né Drol-té

突破命运的束缚

རང་དབང་གི་རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ན། Rewang-gi Ringlug-la Ganá

若想自由飞翔

ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་ Dhané Phurya

从此刻飞翔

ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་, Dhané Phurya

从此刻飞翔

འཕུརPhur

རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར། Rang-gi Namshé Ngoma-dé Tsolsamna Phur

如果想追寻自己内心深处的灵魂

རང་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྨི་ལམ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར། RangGiché Thogmae MilamDé Tsol-samna Phur

如果想追寻自己最初的梦想

འཕུར་་་་ Phur-wor

འཕུར་་ཡ་་་་་་་ Phurya

飞吧

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré

若不飞翔 ,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré

若不飞翔,梦想将会破灭

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré

若不飞翔,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré

若不飞翔,梦想将会破灭

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré

若不飞翔,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré

若不飞翔,梦想将会破灭

དེ་ནས་རང་དབང་གི་གཤོག་པ་དེ་བརྐྱངས་ནས། Dehni Rawang-gi Shogpá-dé Kyang-Né

展开自由的翅膀

དེ་ནས་ངོ་མཚར་གྱི་རྨི་ལམ་དེ་ཁྱེར་ནས། Dheni Ngo-tsar-gi Milam-Dé Khyér-Né

带着神奇的梦想

འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ནས་བརྒལ་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལ་འཕུར། Khorwa’i Gyatso-né Gyal-Né Dekyi-Kyi Shing-Kham-la Phur

穿过轮回飞往幸福之地

དེ་ནས་ཆེས་ཐོག་མའི་རྣམ་ཤེས་དེ་འཚོལ་ལ་འཕུར། Déni-ché Thogma’i Namshé-dé Tsol-la Phur

追寻内心深处的灵魂

འཕུར་ཡ། Phur… ra

飞吧

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré

若不飞翔,梦想将会破灭

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré

若不飞翔,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré

若不飞翔,梦想将会破灭

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré

若不飞翔,生命将会流逝

འཕུར Phur

འཕུར་འདོད་དུས། Phur Döedhue

当你想展翅翱翔之时

འཕུར Phur

ཆོ་མེད་པའི་འཚོ་བ་ནས་ཐར་ཏེ། Chomé-kyi Tsowa-né Thar-té

解脱枯燥乏味的生活

ཚེ་སྲོག་གི་ངོ་མཚར་ལ་དད་ན། Dhéng-Sang Tsesog-gi Ngo-tsar-la Téna

若想获得生命的灿烂

ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་ Dhané Phurya

从此刻飞翔

ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་ Dhané Phurya

从此刻飞翔

འཕུར Phur

རང་གི་ཆེས་མཛེས་པའི་འཛུམ་མདངས་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར། Rang-gi Chézépa’i Zum-dhang-Dé Tsol Samna Phur

如果想追寻自己最美的微笑

རང་གི་ཆེས་རང་ཉིད་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར། Rang-gi Dü Rangñyi Ngoma-dé SolSamnaRang-gi Dü Rangñyi Ngoma-dé SolSamna Phur

如果想追寻最真实的自己

འཕུར་་་་ Phur-wor

འཕུར་ཡ་་་་་་་ Phurya

飞吧

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré

若不飞翔,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré

若不飞翔,梦想将会破灭

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré

若不飞翔,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré

若不飞翔,梦想将会破灭

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré

若不飞翔,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré

若不飞翔,梦想将会破灭

ལས་དབང་གི་གོ་ཆ་ནས་གྲོལ་ཏེ། Léwang-gi Gocha-né Drol-té

突破命运的束缚

རང་དབང་གི་རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ན་འཕུར་ར། Rewang-gi Ringlug-la Ganâ phur-ra

若想自由飞翔

རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན། Rang-gi Namshé Ngoma-dé Tsol-samna

如果想追寻自己内心深处的灵魂

རང་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྨི་ལམ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན། RangGichè Thogmae MilamDé Tsol-Samna

如果想追寻自己最初的梦想

ཆོ་མེད་པའི་འཚོ་བ་ནས་ཐར་ཏེ་ཚེ་སྲོག་གི་ངོ་མཚར་ལ་དད་ན་འཕུར་ར། Chomé-kyi Tsowa-né Thar-té Tsesog-gi Ngo-tsar-la Lébna Phur-ra

解脱乏味的生活获得生命的灿烂

རང་གི་ཆེས་མཛེས་པའི་འཛུམ་མདངས་དེ་འཚོལ་བསམ་ན། Rang-gi Chézépa’i Zum-dhang-Dé Tsol Samna

追寻自己最美的微笑

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré1

若不飞翔,梦想将会破灭

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré2

若不飞翔,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré3

若不飞翔,梦想将会破灭

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-phur-Na Rewa Lák-gyu Ré1

若不飞翔,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། MaPhur-na Mitse Tsar-gyu Ré2

若不飞翔,梦想将会破灭

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-phur-Na Rewa Lák-gyu Ré3

若不飞翔,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré1

若不飞翔,梦想将会破灭

མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད། Ma-Phur-na Mitse Tsar-gyu Ré2

若不飞翔,生命将会流逝

མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད། Maphur-Na Rewa Lák-gyu Ré3

若不飞翔,梦想将会破灭

百度网盘

https://pan.baidu.com/s/15Dj-sXOPcgtg_E1j7xbdCg

提取码

此内容查看价格为1金币,VIP免费,请先

备用高速

此隐藏内容仅限VIP查看升级VIP

您可能还喜欢...

发表评论